REGULAMIN

Właściciele oraz pracownicy motelu Lunar będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu komfortu, spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.

§ Przedmiot regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie motelu i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji, meldunku lub zapłatę należności za pobyt w motelu. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie motelu Lunar przy ul. Wadowickiej 68 w Porębie Wielkiej.

3. Regulamin dostępny jest w recepcji oraz w pokojach motelu, oraz do pobrania ze strony www.motellunar.pl

§ Doba hotelowa

Doba hotelowa trwa 22 godziny od 14.00 do 12.00.

2. Pokój w motelu wynajmowany jest na doby hotelowe.

3. Najmując pokój Gość określa czas pobytu w motelu, w innym przypadku przyjmuje się, że jest to jedna doba hotelowa.

4. W motelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.

5. Osoby nie zameldowane w motelu mogą przebywać gościnnie w pokoju motelowym od godziny 7.00 do 22.00. Po godzinie 22.00 należy uiścić opłatę za pobyt osoby.

6. Śniadania dostarczane są do pokoi od godziny 8.00 do 10.00.

§ Rezerwacja i meldunek

1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Motel pobiera płatności „z góry”. W przypadku odmowy recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

3. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić najpóźniej dwie godziny przed upływem termin najmu pokoju. Przedłużenie pobytu w motelu  – dopłata 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Po trzech godzinach przedłużenia pobytu obowiązuje cena kolejnej doby hotelowej.

4. Motel może nie dokonać przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc lub wcześniejszego zarezerwowania pokoju, a także w przypadku rażącego naruszania regulaminu przez Gościa w trakcie pobytu.

5. Gość motelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

7. Motel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu motelowym lub gości, szkody na osobie gości, pracowników hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu

8. Aby zarezerwować pokój należy wpłacić całkowitą cenę przelewem: P. H. AGSE Sebastian Kulig, ul. Lachetówka 1, 32-600 Poręba Wielka  05 1950 0001 2006 0194 0567 0002.  Bezpłatnie można odwołać lub zmienić rezerwację najpóźniej 14 dni przed datą zameldowania. W Przeciwnym razie Gość traci opłatę.

9. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do motelu, zadatek nie zostaje zwrócony.

10. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawienia się w dniu rezerwacji, motel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę motelową.

11. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, motel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

12. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją telefonicznie 537-068-068 bądź pisemnie na adres mailowy: agse@vp.pl.

§ Świadczone usługi

1. Motel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

2. Motel ma obowiązek zapewnić:

‐ warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gości,

‐ bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,

‐ profesjonalną i uprzejmą obsługę,

‐sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie i zgodę,

‐ w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, motel dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

3. Na życzenie Gościa motel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

‐ udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,

‐ budzenie o wyznaczonej godzinie,

‐ zamawianie taxi,

‐ przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w motelu w depozycie recepcji z wyjątkiem przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, kwot i przedmiotów o znacznej wartości (powyżej 5.000 zł) oraz

wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym.

4. Goście mogą odpłatnie korzystać z:

‐ boiska wielofunkcyjnego,

‐ wypożyczalni sprzętu sportowego,

zgodnie z warunkami określonymi w dziale informatora pn. „Usługi dodatkowe”.

§ Odpowiedzialność

1. Motel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Motel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów oddanych na przechowanie do depozytu recepcji.

4. Miejsca postojowe znajdujące się na terenie obiektu nie są strzeżone. Motel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego gdzie pojazd został pozostawiony.

5. Na terenie hotelu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Motel nie odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

6. Gość motelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych motelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Po wykryciu szkody zostanie komisyjnie sporządzony protokół będący podstawą do obciążenia. Motel zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, motel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań motelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia motelu.

§ Inne postanowienia

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz najlepiej pozostawić w recepcji.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek oraz zasilaczy urządzeń RTV i komputerowych.

3. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu wewnątrz budynku. Za nieprzestrzegania zakazu palenia hotel zastrzega sobie prawo obciążenia Gościa kwotą 200 zł.

4. Na terenie obiektu nie mogą przebywać zwierzęta.

5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych , wybuchowych ani iluminacyjnych.

6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt. W przypadku braku dyspozycji motel przechowa przedmioty przez jeden miesiąc, a po upływie tego okresu przedmioty zostaną zutylizowane lub przekazane na cele charytatywne. Pozostawiane artykuły spożywcze będą niezwłocznie utylizowane.

7. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych motelu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn.zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

8. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu.

9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy gościem hotelowym a motelem jest sąd w Oświęcimiu.

Załącznik 1 do Regulaminu motelowego

LISTA RZECZY RUCHOMYCH W POKOJU CENA PLN za szt.

Łóżko metalowe (rama, wkład listwowy, szczyt) – 3000 zł.

Materac –  500 zł.

Materac wodny – 1000 zł.

Podkład na materac – 100 zł.

Szafa garderobiana –  1000 zł.

Wieszak na wierzchnią odzież 800 zł.

Lustro pokojowe 500 zł.

Bagażnik 100 zł.

Stolik okrągły –  500 zł.

Krzesło tapicerowane – 200 zł.

Szafka nocna – 400 zł.

Lampy – 100 zł.

Karnisz 300 zł.

Firany, zasłony – 500 zł.

Kołdra – 350 zł.

Poszewka na kołdrę – 100 zł.

Poduszka  – 100 zł.

Poszewka na poduszkę 60 zł.

Telewizor 1500 zł.

Pilot telewizyjny 250 zł.

Lustro łazienkowe 500 zł.

Oświetlenie łazienki 300 zł.

Grzejnik łazienkowy i pokojowy – 500 zł.

Deska sedesowa – 200 zł.

Elementy armatury 1000 zł

Ręcznik – 100 zł.

Dywanik – 100 zł.

Kabina prysznicowa – 2000 zł.

INNE

Malowanie ścian w pokoju  -1000 zł.

Malowanie sufitu ‐ łazienka, pokój  – 500 zł

Glazura w łazience ‐ wymiana  – 1000 zł.

Parapet ‐ wymiana 500 zł.

KORZYSTANIE Z MEDIÓW

Internet

Uprzejmie informujemy, że w całym obiekcie dostępny jest bezprzewodowy Internet. Korzystanie z sieci przez gości hotelu i restauracji jest bezpłatne. W tym celu wystarczy połączyć się z siecią ” Lunar” wykrywaną przez Państwa komputer. W przypadku problemów z siecią bezprzewodową, proszę powiadomić recepcję.

Telefon

W recepcji do dyspozycji gości znajduje się ogólnodostępny telefon.

Telewizja

Telewizory motelowe mają możliwość odbierania kanałów telewizji naziemnej i satelitarnej.

USŁUGI DODATKOWE

Boisko wielofunkcyjne

Na terenie przyległym do motelu znajduje się boisko wielofunkcyjne do gry w tenisa ziemnego, badminton, koszykówkę, siatkówkę, w piłkę ręczna. Cena wynajmu boiska 20 zł/godzinę.

Wypożyczalnia sprzętu sportowego

Oferujemy wynajem sprzętu sportowego:

‐ rowery: 10 zł/1 godzina, 18 zł/2 godziny, 40 zł/8 godzin, 50 zł/24 godzin, 250 zł/tydzień,

‐ piłki do koszykówki, piłki nożnej, do ręcznej, do siatkówki: 3 zł/1 godzina,

zestaw dwóch paletek i pięciu piłek do tenisa ziemnego lub zestawu do badmintona – 10 zł/1 godzina.

Wszelkie dodatkowe informacje i rezerwacje dostępne są w recepcji.

‐ przechowywanie bagażu gości, rzeczy wartościowych i pieniędzy w depozycie recepcji,

Drobne usługi

sprzedaż kosmetyków i środków higieny osobistej w recepcji,

‐ pranie i prasowanie odzieży gości,

‐ gorąca kawa w barze kawowym od 8.00 – 18.00.

Śniadania podawane do pokoi

20,00 zł/porcja.

BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI

W trosce o bezpieczeństwo naszych gości w motelu zostały zainstalowane instalacje:

1. Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej firmy Gazex. W jej skład wchodzą:

 • Progowy moduł sterujący MD-2 do kontroli i zasilania. Jest on umieszczony w kotłowni obok drzwi na  ścianie.
 • Progowy detektor gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej DG/F. Jest on umieszczony w kotłowni.
 • Sygnalizator akustyczno – optyczny SL-21. Jest on umieszczony na korytarzu obok kotłowni.
 • Zawór odcinający MAG-3. Jest on umieszczony w skrzynce na elewacji południowej.

2. Instalacja oddymiająca. W jej skład wchodzą:

 • Dwa okna oddymiające Velux MK-08 z deflektorem 78×1398 mm o powierzchni czynnej 0,55 mi jedno okno oddymiające Velux MK-04 z deflektorem 78×998 mm o powierzchni czynnej 0,33 m2. Powierzchnia czynna okien oddymiających wynosi 1,43 m2. Okna wyposażone są w siłownik otwierający je automatycznie w razie pożaru.
 • Drzwi wejściowe o powierzchni czynnej 2,76 m2 wyposażone w siłownik ramieniowy GEZE RWA K600 otwierający je automatycznie w razie pożaru.
 • Centrala oddymiania AGF-2004/8A 1L1G (1 linia, 1 grupa, współpraca z SSP, obudowa stalowa).  Centrala steruje i dostarcza energię elektryczną 24 VDC do napędów okien oddymiających i drzwi napowietrzających. Centrala wyposażona jest w dwa akumulatory o pojemności 2 x 2,3 Ah. Centrala zamontowana jest na klatce schodowej na poddaszu.
 • Trzy optyczne czujniki dymu C-TEC Activ wraz gniazdem C 4408.
 • Dwa ręczne przyciski oddymiania RPO 02 z sygnalizacją optyczno – akustyczną, natynkowy, kolor pomarańczowy. Jeden zamontowany jest na ścianie klatki schodowej na parterze (1.2), drugi na ścianie klatki schodowej poddasza (2.1).
 • Całość połączona jest kablem przeciwpożarowym HDGS.

3. Instalacji oświetlenia awaryjnego. W obiekcie zastosowano oprawy Awex  EXIT IP 65 LED 3W i Awex INFINITY II AL LED 3W o czasie działania z zasilanie bateryjnego 60 min.

4. Instalacji hydrantowej która składa się z pięciu hydrantów HW-25 które są rozmieszczone:

 • Przy wejściu głównym – 1 szt.
 • Parter – na prawym korytarzu – 1 szt.
 • Parter – na lewym korytarzu – 1 szt.
 • Poddasze – na prawym korytarzu – 1 szt.
 • Poddasze – na lewym korytarzu – 1 szt.

5. Monitoringu.

6. Motel chroni firma ochroniarka Komes, tel.: 33-810-30-30

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Apteczka z podstawowym wyposażeniem medycznym znajduję się przy wejściu głównym nad hydrantem obok recepcji.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi rysunkami dróg ewakuacyjnych wyznaczonych w motelu Lunar.